KAFY.home
Kafy.home
01 / 01
Тел: 0877 233 864
Kafyhome.com

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ­­­­­­­

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Банимебел“ ЕООД, ЕИК 204951449 и Посетителите на уеб-сайта (наричан за краткост „Сайта).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА

Чл. 2. (1) Информация относно „Банимебел“ ЕООД:

Наименование:Банимебел ЕООД
ЕИК: 204951449
Седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1113, Ж.К.Христо Смирненски,бл.7
Данни за кореспонденция: област София, община Столична, гр. София 1574, ж.к. Христо Смирненски, бл.7.  ­

­

Чл. 3. Сайтът предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на „Банимебел ЕООД“, както и достъп до публикуваните материали.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на „Банимебел ЕООД“ и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на „Банимебел ЕООД“.

(2) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на „Банимебел ЕООД“, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1)„Банимебел ЕООД“ не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на „Банимебел ЕООД“ върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (1)„Банимебел ЕООД“ предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни,обявена на сайта.

(2)„Банимебел ЕООД“ не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) Считано от 28.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от „Банимебел ЕООД“ по всяко време, като „Банимебел ЕООД“ своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от „Банимебел ЕООД“.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1)„Банимебел ЕООД“ не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(2)„Банимебел ЕООД“ не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 10. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 10.05.2018 г.­